Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Bra hälsa
En god kondition är en viktig förutsättning för en bra hälsa utifrån dagens rådande livsstil med en stillasittande och stressad arbetsmiljö och en allt för energirik mat. Hälsospåret erbjuder nu efter 10 års utvecklingsarbete en unik metod för att själv testa och följa sin kondition på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

I figur 1 till höger redovisas sambandet mellan konditionsförändring och ålder vid olika aktivitetsnivåer, som vår metod baseras på. Notera särskilt den stora andel av befolkningen som bedöms befinna sig i riskzon för ohälsa pga för låg grad av fysisk aktivitet.

Sundhedssporet

Figur 1. Sambandet mellan kondition och ålder vid olika aktivitetsnivå för ca 650 individer samt skattad fördelning av aktivitets- och konditionskategori för befolkningen (pop), Foxdal 2008.

Hög arbetspotential
I figur 2 till höger redovisas de samband som påvisats mellan kondition och arbetspotential för sju olika yrkeskategorier i relation till den lägsta acceptabla konditionsnivån ur risksynpunkt för ohälsa.

Vid arbete i hemtjänst eller under städning går ca 30% av arbetsresultatet förlorat och ca 50% för byggarbetare vid en konditionsnivå på 35 ml syre per kg och min.

En allt lägre kondition bland våra ungdomar, som kommer in i arbetslivet, kan bli en ödesfråga när det gäller arbetspotentialen.

Sundhedssporet

Figur 2. Sambandet mellan kondition och arbetspotential vid olika yrkeskategorier och skattad förlust av arbetsresultat vid en konditionsnivå på 35 ml syre per kg och min, Foxdal 2009.