Hälsospåret

Artiklar

Motion och träning

Motion och träning

Kondition är färskvara vilket innebär att vi måste, för att upprätthålla den, träna eller motionera under minst 45 min varannan dag hela livet. Om vi ej är beredda att ge den tid detta kräver får vi också ta konsekvenserna med allt vad det kan innebära i form av bland annat ökad ohälsorisk. Många bedriver s k ”JoJo” motion under vissa perioder av året med motivering att det är bättre än att inte göra någonting alls. Problemet är att om man gör JoJo motion på för låg dosnivå så kommer totaleffekten på årsbasis att i stort sett vara densamma som om man inte tränat alls vilket kan vara svårt att acceptera.

Exempelet i grafen (fig.1) visar resultatet för en person som promenaderade och endast motionerade sporadisk under vintermånaderna. Det medförde både en viktökning och nedsatt kondition. Under våren och försommaren påbörjades cykling och joggning fram till semestern, med en konditionsökning som följd. Därefter avbröts träningen under semestern vilket fick till följd att efter sex månader var konditionen oförändrad. Efter semestern återupptogs träningen fram till de mörka höstmånaderna då stugvärmen och läslampan lockade mer och endast sporadisk motion någon gång/vecka genomfördes. Generellt sett så var veckodosen av motion för låg, med några undantag, vilket medförde en viktuppgång med 2.5 kg och sänkt kondition med ca 2.7 ml/kgxmin. Denna person är tyvärr i dagsläget representativ för uppskattningsvis 30% av den vuxna befolkningen vilket är en stor delförklaring till den övervikt och fetmaförekomst vi idag ser med stora kommande ohälsorisker som följd.

Fig 1. Effekten av oregelbunden motion på konditionen hos en person under ett år. Svart linje anger förändrad kondition, röd streckad linje anger sänkt kondition i medeltal under året (Foxdal 2007).